Bij nood bel altijd 112!

Inleiding

De vereniging reddingsbrigade Paal 13 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De vereniging houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Ons beperken tot verwerking van persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn voor de
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Contact

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van
ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
email: secretaris@rbcallantsoog.nl


Of via een brief :
reddingsbrigade Paal 13
Postbus 13
1759 ZG Callantsoog

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:

 • Om een ledenadministratie te kunnen voeren;
 • Om betaling van contributies, abonnementen, wedstrijd- en evenementsgelden en donaties te faciliteren;
 • Om een diploma administratie te kunnen voeren;
 • Om prestaties en vorderingen te kunnen vastleggen;
 • Om het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen mogelijk te maken

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; (basisadministratie)
 • Achternaam; (basisadministratie)
 • Adresgegevens; (basisadministratie, verzenden post)
 • Telefoonnummer(s); (contact leggen)
 • E-mailadres; (nieuwsbrief, contact leggen)
 • Geboortedatum; (bepaling meerderjarig, plaatsing in doelgroepen)
 • Geboorteplaats; (Extra gegeven t.b.v. administratie KNBRD-diploma’s)
 • Geslacht; (plaatsing in doelgroepen, herkenning trainers/instructeurs)
 • Bankrekeningnummer; (betalingsverkeer)
 • Tenaamstelling bankrekening; (betalingsverkeer)
 • Handtekening. (toestemming incasso, toestemming gegevensgebruik)

  Daarnaast, indien u het lidmaatschap of de lessen wenst ten behoeve
  van minderjarigen waarvoor u de zorg heeft, van die minderjarigen:
 • Voornaam; (basisadministratie trainers/instructeurs)
 • Achternaam; (basisadministratie trainers/instructeurs)
 • Geboortedatum; (plaatsing in doelgroepen)
 • Geslacht; (plaatsing in doelgroepen, herkenning trainers/instructeurs)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het bijhouden op landelijk niveau van opleidingsresultaten van leerlingen;
 • het registreren op landelijk niveau van officials en hun competenties;
 • het organiseren van cursussen waaraan onze leden, kaderleden en medewerkers deelnemen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel
op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de verenigingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
  daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens indien nodig;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers worden bij aantreden en daarna regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een
andere partij indien gewenst. Tenslotte kunt u een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken waarbij
wij verantwoordelijk blijven voor de periode waarbinnen die toestemming gold. Wij kunnen u in deze gevallen vragen om
u te legitimeren voordat wij aan uw verzoek gehoor geven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op
te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt
wordt u uitgenodigd contact met ons op te nemen op één van de in de inleiding genoemde manieren.

Gepubliceerd: Versie 2018-1.1 reddingsbrigade Callantsoog

Ga naar de inhoud